if you need Thyssen IMS software,

thyssen IMS key

thyssen IMS install files,

please write to admin@thyssentools.com